AVÍS LEGAL

CONDICIONS LEGALS

La utilització d’aquest lloc web comporta l’acceptació d’aquestes condicions legals, en la seva integritat. Hem marcat en negreta aquelles condicions legals que ens semblen d’especial transcendència. No obstant això, et recomanem que les llegeixis senceres. Si tens algun dubte pel que fa a el contingut, a la interpretació o a l’aplicació d’aquestes condicions legals, no dubtis en escriure’ns a l’adreça de correu electrònic montsenyascp@icloud.com. Et respondrem el més aviat possible.

  1. Titularitat de la pàgina web i les aplicacions MONTSENYA
    1.1. MONTSENYA 1988 S.L., societat proveïda de CIF nº B-66699943 amb domicili a Carrer de Montseny, 2 08130, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, (en endavant “MONTSENYA”) és titular i propietari de la pàgina web http://www.montsenyarestaurant.com (en endavant el “lloc web”).
    1.2. MONTSENYA es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració d’aquest lloc web, així com d’algunes o totes les seves funcionalitats.
    1.3. Pots accedir, imprimir, descarregar i guardar les condicions legals en tot moment. Aquestes condicions legals estaran permanentment accessibles al peu de pàgina de la pàgina web.

2. Objecte de les condicions legals
2.1. Les presents condicions legals regulen l’accés i l’ús de la pàgina web de MONTSENYA. L’ús del lloc web implica l’usuari la plena acceptació de les disposicions incloses en les condicions legals en la versió publicada per MONTSENYA en el moment en què l’usuari accedeix als mateixos. Aquestes condicions legals poden ser modificades sense notificació prèvia.
2.2. MONTSENYA podrà eliminar del lloc web continguts il·legals o presumptament il·legals sense previ avís.
2.3. L’usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat del lloc web a el 100%. No obstant això, MONTSENYA s’esforçarà per mantenir disponible al lloc web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d’esdeveniments sobre els quals no pugui influir MONTSENYA (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d’electricitat, etc.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis de MONTSENYA.

3. Obligacions dels usuaris

3.1. L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums ia les presents condicions legals, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris.

3.2. MONTSENYA es reserva el dret a condicionar, en qualsevol moment de el futur, la utilització d’algun o tots els serveis del lloc web al previ ompliment de l’corresponent registre d’usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, MONTSENYA recomana a l’usuari que adopti les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’usuari és l’únic responsable de la utilització que de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per MONTSENYA. En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de MONTSENYA amb la major brevetat.

3.3. Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a MONTSENYA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MONTSENYA o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Es prohibeix a l’usuari les següents accions:
• Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització de la pàgina web.
• Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, la còpia mitjançant tecnologies de cercador tipus “Robot / Crawler” no és necessari per a la correcta utilització dels serveis de la pàgina web, de manera que està prohibit expressament.
• Difondre, reproduir o comunicar públicament continguts de la pàgina web de MONTSENYA, d’usuaris o tercers, sense l’autorització prèvia de l’titular dels drets.
• Tota acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de MONTSENYA, especialment per sobrecarregar-la.
• A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites i / o expressament prohibits en les presents condicions legals.

3.5. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat
4.1. Excepte en aquells casos expressament previstos en les condicions legals i la resta de el marc normatiu aplicable, MONTSENYA no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres dels quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

4.2. Tanmateix, MONTSENYA no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat de l’funcionament de la pàgina web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

4.3. MONTSENYA no assumeix cap responsabilitat pel comportament, els continguts, dades i / o informació aportats pels usuaris del lloc web, ni tampoc pels continguts de llocs web externs a què hi hagi enllaços. Especialment MONTSENYA no garanteix que aquests continguts siguin veritables, o puguin servir a una determinada finalitat.

4.4. Així mateix, MONTSENYA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de si n’hi ha els fòrums, comunitats, o altres eines de participació o opinió.

5. Enllaços a pàgines de tercers
5.1. MONTSENYA inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

5.2. MONTSENYA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’ell mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre RESTAURANT MONTSENYA i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

6. Drets de propietat intelectual
6.1. El lloc web està sotmès a l’Copyright © 2021 – MONTSENYA 1988, S.L .. En conseqüència, queden reservats tots els drets d’explotació a l’respecte.

6.2. El lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

6.3. Els textos, dissenys, imatges, àudios, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de MONTSENYA i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament seva inclusió en el lloc web ja sigui mitjançant l’enviament d’el formulari de registre o mitjançant els acords de cessió de drets d’explotació que aquests han estipulat amb MONTSENYA. Queda prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació a el públic, o qualsevol altra explotació de tot o part d’el contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de MONTSENYA. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

7. Política de protecció de dades de caràcter personal
7.1. La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús dels serveis de la pàgina web i de les aps.

7.2. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), MONTSENYA 1988, S.L., informa a l’usuari de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creat per MONTSENYA 1988, S.L., i sota la seva responsabilitat, amb dades els titulars poden ser els usuaris.

7.3. Les dades dels usuaris registrats a través del formulari habilitat a l’efecte en www.montsenyarestaurant.es s’utilitzen per respondre les consultes de l’usuari. Si és el cas, hi ha la possibilitat de remetre comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre MONTSENYA i sobre qualsevol dels nostres anunciants.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades.
7.4. A l’omplir el formulari i fer clic per enviar les dades, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i les condicions d’ús, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta MONTSENYA.

Comunicacions electróniques
7.5. L’emplenament i enviament de el formulari electrònic de MONTSENYA, suposa el consentiment exprés de l’usuari a l’enviament de comunicacions electròniques promocionals, en relació MONTSENYA i amb els anunciants de MONTSENYA.

Seguretat
7.6. MONTSENYA posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació.

Dret d’Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades
7.7. L’usuari té dret a accedir a les dades de caràcter personal tractades per MONTSENYA, a rectificar aquestes dades si són errònies, i a donar-se de baixa dels serveis de RESTAURANT MONTSENYA.

7.8. Aquests drets es poden fer efectius mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça montsenyascp@icloud.com, indicant l’assumpte de referència, o mitjançant correu ordinari dirigit a MONTSENYA 1988, SL CIF: B-XXXXX, carrer Montseny 2, 08130 Santa Perpètua de Mogoda , Barcelona.

7.9. El tractament de les dades de caràcter personal realitzat per RESTAURANT MONTSENYA, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999 ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.

8. Política de cookies
Objecte de la política de cookies
8.1. MONTSENYA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari del lloc web, per facilitar la personalització de les funcionalitats integrades en MONTSENYA i per incrementar la comoditat de la navegació.

Dissociació de dades identificatives
8.2. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, t’informem que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari, ni cap altre tipus de dada personal identificatiu. Les nostres galetes tampoc conserven cap dada de naturalesa confidencial o sensible, com ara l’afiliació política d’una persona.

8.3. Pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que si ho fas no podràs gaudir d’una bona part de les funcionalitats de la pàgina web.

8.4. MONTSENYA no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

Google Analytics
8.5. MONTSENYA pot utilitzar Google Analytics, un servei analític de web, que utilitza cookies, prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( ” Google “). Google Analytics utilitza cookies per ajudar a una pàgina web a analitzar l’ús que fan els usuaris de la mateixa. La informació que genera la cookie sobre el l’ús de la pàgina web (incloent la seva adreça IP), està dissociada de qualsevol dada de caràcter personal, i afecta principalment dades de navegació de la pàgina web, com ara quantes persones han visitat el nostre lloc web a un període de temps determinat, el nombre de pàgines visionades per visita, etc .. Aquesta informació serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

8.6. MONTSENYA s’adhereix estrictament a les polítiques de privacitat i de cookies fixades per Google.

9. Legislació Aplicable
9.1. La present Política de Privadesa i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola

Política de privacitat
Copyright © 2021 MONTSENYA 1988, S.L.